بعد از زلزله وان ترکیه به همراه تیم امدادی واقلام کمک رسانی از مرز زمینی ارومیه عازم شدیم کمک رسانی وعملیات امداد ونجات به شکل خوبی انجام شد بنده به اتفاق دو نفر دیگر غروب برگشتیم برف سنگینی می آمد به مرز که رسیدیم دربها بسته شد و دستور منع عبور ومرور دولت ترکیه صادر کرد به دلیل خطر جانی وسرما وبرف سنگین ماندن در پشت مرز در ترکیه خطرناک بود و راه پس و پیش نداشتیم هنگام اذان  مغرب شد تصمیم گرفتیم نماز اول وقت بخوانیم ولی جای خشک ومسطح پیدا نمی شد بهر طوری بود سقف خودرو را از برف تمیز کردیم وبا آب برف وضو ساختیم وبه نوبت بالای سقف ماشین نماز خواندیم بعد از نماز از خدا خواستیم فرجی کند که بعد از یک ربع مامور مرز بانی صدا زد وگفت بی سیم زدند و یک ربع مرز باز شده سریع خارج شوید. واین بار نیز معجزه نماز را دیدم.

محمود مظفر