به گزارش روابط عمومی ستاداقامه نماز مازندران ،دومین جلسه هماهنگی جهت برگزاری همایش ترویج واشاعه فرهنگ اقامه نماز دردرسالن اجتماعات فرمانداری باحضورمسئولین ادارات،بانکهای دولتی وغیردولتی به ریاست معاون فرمانداری ودبیرستاداقامه نماز شهرستان به منظور نحوه تجلیل وتقدیر از خادمین وهیات امناء وموذنین وامامان جماعت مساجد درهمایش پیش روبرگزار گردید. که دراین جلسه هم کارشناس نظارت وارزیابی ستاداقامه نمازاستان ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این جلسه درخصوص اجرایی کردن توافق نامه بیش از۹۶ دستگاه اجرایی دراستان –نظارت برکلیه دستگاههای اجرایی وبازدید ازنماز خانه ها درمحور های مواصلاتی استان وپیگیری کلیه فعالیتهای فرهنگی و آموزشی وتبلیغی ستاد براساس شیوه نامه های تنظیمی ازستاداقامه نماز مرکز و استان مطالبی رابه سمع ونظر حاضرین رسانید.