در این دیداربه منظور بررسی و اظهار نظر در مورد دستور العمل اجرایی وتفاهم نامه توسعه وترویج فرهنگ اقامه نمازدر اداره کل امور عشایر بحث وتبادل نظر شد.

به گزارش روابط عمومی وبه منظور بررسی و اظهار نظر در مورد دستور العمل اجرایی وتفاهم نامه توسعه وترویج فرهنگ اقامه نمازدر اداره کل امور عشایری، رضایتی مدیر ستاداقامه نماز استان، با آقای سلیمی دیدارنمود.

رضایتی دراین دیدار گفت:ماامسال با عنایت به دستور العمل جدید در رابطه با توسعه و ترویج فرهنگ نورانی نماز دربین غیور مردان وشیر زنان مردم عشایر بااین اداره بیشتر از گذشته کارخواهیم داشت . .

در ادامه این دیدار رضایتی مدیر ستاد اقامه نماز استان نیز به اهمیت نماز و اقامه آن در اول وقت پرداخت و بیان داشت: هدف کلی نماز باید در ادارات احیاء شود و باید نماز سرلوحه فعالیت مدیران و کارکنان باشد چرا که فلسفه اسلام و حکومت اسلامی نیز در همین راستا می باشد.

سلیمی مدیر کل امورعشایراستان ضمن استقبال از موضوع مطرح شده به ارائه گزارشی از فعالیتها ی شورا اقامه نماز دراین اداره کل وآمادگی خود را برای اجرای دقیق هر گونه دستورالعملی در این زمینه شد..