به گزارش خبرگزاری صداوسیما، استاندار البرز در این جلسه گفت: حقیقت نماز باید تبیین و ترویج شود چرا که  نماز اقدامی نمادین نیست بلکه یک تحول بزرگ در وجود انسان، جامعه، رفتارها و باورها است.

نجفی افزود: روح و حقیقت نماز باید در دستگاه ها و ادارات ترویج شود و اقامه نماز در ادارات شرایط روحی و روانی کارکنان را در جهت ارائه بهترین خدمات به مردم تقویت می کند.
وی در ادامه افزود: اثرگذاری نماز مدنظر است که باید ستاد اقامه نماز با برگزاری سمینارها و همایش های تخصصی برای تبیین اثرات مثبت نماز اقدام کند.
نجفی گفت: نماز یک فرصت بزرگ معنوی است که باید از آن با ایمان و اعتقاد برای تزکیه نفس و ایجاد شوق خدمت بهره برداری کرد.
وی افزود: با آموزش و ترویج فرهنگ اقامه نماز باید در دستگاه ها و ادارات شرایطی فراهم شود که کارمندان با اشتیاق درونی در نماز جماعت حضور یابند.
استاندار البرز گفت: ترویج فرهنگ نماز را می توان با بهره گیری از ظرفیت کارشناسان و روحانیون محقق کرد.