شورای اقامه نماز شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان روز شنبه بیستم مردادماه ۹۷ با حضور قرائتی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی و حجه الاسلام رنجبر مدیر ستاد اقامه نماز استان اصفهان و اعضای شورای فرهنگی در محل دفتر مدیر عامل آن شرکت برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز استان اصفهان در ابتدای جلسه ابطحی دبیر اقامه نماز شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان ضمن خیر مقدم گزارشی از فعالیتهای انجام شده در رابطه با نماز ارائه کرد.

وی با اشاره به برگزاری نماز جماعت در آن شرکت و حضور مستمر کارکنان در آن و عدم تداخل جلسات داخلی و خارجی آن شرکت با وقت اذان و نماز جماعت، به برنامه های آتی آن شرکت در جهت نهادینه کردن فرهنگ نماز در بین کارکنان پرداخت.

در ادامه حجه الاسلام رنجبر مدیر ستاد اقامه نماز استان اصفهان ضمن تشکر و قدردانی از فعالیتهای انجام شده، راهکارهایی را در جهت بومی سازی برنامه ها و توافقنامه های ستاد مرکزی با دستگاه های اجرایی ارائه کرد و از دبیر اقامه نماز آن دستگاه خواست تا در اسرع وقت نسبت به تشکیل جلسه شورای اقامه نماز اقدام و بحث بومی سازی برنامه های مصوب ستاد مرکزی را مطرح و فرم مربوط به بومی سازی برنامه ها را تکمیل و به ستاد اقامه نماز استان تحویل نمایند.

وی با اشاره به آیات و روایات وارده در مورد نماز خصوصاً تأثیر آن اظهار داشت اقامه نماز در جامعه موجب کاهش آسیبهای اجتماعی، فرهنگی ، اقتصادی، فساد و فحشا می گردد.