دوره تحصیلی سال ۱۳۹۷ دوره آموزشی “تربیت مدرس نماز”  مرکز تخصصی نماز مشهد مقدس آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز خراسان رضوی، دوره آموزشی مرکز تخصصی نماز مشهد با همکاری فی ما بین مرکز رسیدگی به امور مساجد و ستاد اقامه نماز جهت سال تحصیلی ۹۸-۹۷ در محل مجتمع فرهنگی اقامتی نماز آغاز گردید.

در ابتدا این جلسه مسئول محترم مرکز رسیدگی به امور مساجد  و مسئول فرهنگ و آموزش ستاد مطالب را برای طلاب انتخاب شده مطرح نمودند و یادآور شدند امام جماعت روحانی در جهت رسالت خود اگر توانمند معرفتی و مهارتی در حوزه های دینی داشته باشند موفقیت بیشتری خواهد داشت و این آموزش ها در راستای اصلی ترین رسالت ائمه محترم جماعت طراحی شده است.

در ادامه کلاس آموزشی با حضور یکی از اساتید مرکز تخصصی قم با موضوع نمازشناسی و راه های تکمیل نماز آغاز گردید.