اردوی آموزشی و سیاحتی دبیران اقامه نماز دستگاه های اجرایی استان همدان با موضوع شیوه ها و راهکار های دعوت به نماز در اردوگاه سیزده آبان آموزش و پرورش استان در شهر چالوس برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز استان همدان اردوی، آموزشی و سیاحتی دبیران اقامه نماز دستگاه های اجرایی استان با موضوع شیوه ها و راهکار های دعوت به نماز در اردوگاه سیزده آبان آموزش و پرورش استان در شهر چالوس برگزار گردید.

در این دوره شصت نفر از دبیران و ائمه جماعات ادارات حضور داشتند که از اساتید مرکز تخصصی نماز و مدیر ستاد استان جهت تدریس و ارائه شیوه های دعوت در محل کار و مخاطبان استفاده شد.

این دوره آموزشی به همت ستاد اقامه نماز استان با مشارکت و حمایت اداره کل آموزش و پرورش، همچنین استانداری همدان برگزار گردید.