اولین جلسه تخصصی چهارمین اجلاس استانی نماز به استناد جلسات قبلی در استانداری در دانشگاه فرهنگیان استان در تاریخ هجدهم مهرماه با حضور ریاست محترم، معاونین و کارشناسان در دانشگاه فرهنگیان و مدیر ستاد اقامه نماز و کارشناسان ستاداقامه نماز استان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز استان مازندران؛ در این جلسه مدیر ستاد اقامه نماز استان در راستای تصمیم گیری قبلی استانداری، نحوه چگونگی برگزاری اجلاس و کارهایی که توسط دانشگاه در چهارمین اجلاس استانی انجام خواهد پذیرفت را تشریح نمود.

در ادامه ریاست محترم دانشگاه درحسن انتخاب مکان اجلاس در دانشگاه فرهنگیان توسط شورای اقامه نماز استان قدردانی نمود، و ایشان متذ کر شده اند که مجموعه دانشگاه نسبت به پیگیری مصوبات با همکاری ستاد اقامه نماز استان و دستگاه های ذیربط استان به فضل الهی همه مساعی خود را بکار خواهد بست.