با حضور مدیر ستاد اقامه نماز استان در شورای اقامه نماز دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی و ریاست دانشگاه و معاونین تشکیل گردید.

به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز خراسان رضوی؛ مدیر ستاد اقامه نماز با حضور در شورای اقامه نماز دانشگاه فرهنگیان استان خراسان رضوی که با حضور ریاست دانشگاه و معاونین روز یکشنبه ۲۷/۸/۹۷ تشکیل گردید، ضمن تشکرو قدردانی، پیشنهاداتی در جهت کیفی برگزار شدن آموزش دانشجویان سال چهارم در حوزه روش های دعوت به نماز، نمازشناسی و شبهات، مطالبی را یادآور شدند و همچنین در مورد توافق نامه فی مابین ستاد و ریاست دانشگاه فرهنگیان کشور که به پردیس های سراسر کشور ابلاغ شده پیشنهاداتی را ارائه نمود.

آنگاه پس از بیان نظرات اعضای ریاست دانشگاه فرهنگیان آقای دکتر نیّری در جمع بندی موارد زیر را  بعنوان مصوبه بیان نمودند و تاکید نمودند این امور از هم اکنون پیگیری شود: محوریت این امر با هماهنگی مسئول آموزش از طرف ستاد و کارشناس نماز، قرآن و عترت از طرف دانشگاه خواهد بود.

استفاده از نظرات و مشارکت دانشجویان در امور نماز اصل مهمی در برنامه های فرهنگی باشد.

آموزش اعلان شده باید برنامه ریزی و در زمان مناسب زمینه سازی و برگزار شود. توافق نامه اعلان شده از سوی ریاست به قسمت های مربوطه ابلاغ و از سوی کارشناس امر پیگیری شود و  باید توجه داشته باشیم  که فعالیتها و خروجی کار در دانشگاه باید در شأن نماز و دانشگاه باشد.