در اولین نشست اعضاء شورای ستاد اقامه نمازگزارشی از عملکرد سازمان در خصوص ترویج فرهنگ نماز در سال گذشته ارائه شد.

به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز استان ایلام، اولین نشست اعضای ستاد اقامه نماز و با حضور قیصوری رئیس سازمان و رضایتی مدیرستاد اقامه نماز استان برگزار گردید.

قیصوری رییس سازمان در این نشست ضمن تبریک اعیاد شعبانیه گفت: با توجه به نقش ویژه سازمان و عضویت در ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی باید عملکرد سازمان در خصوص ترویج فرهنگ نماز و نمازخوانی نسبت به سایر دستگاه ها برتر و سرآمدتر باشد.

وی با تقدیر و تشکر از اعضاء ستاد اقامه نماز سازمان، اظهار داشت: با توجه به اینکه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایلام در سال ۹۶ به عنوان دستگاه شایسته تقدیر ویژه انتخاب شد لذا باید اعضاء ستاد  با بهره گیری از برنامه ها و تجربیات سنوات قبل راهبردهای اصلی جهت توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز تعیین نمایند.

رضایتی مدیرستاد اقامه نماز استان نیز در ادامه با تبریک اعیاد شعبانیه در خصوص فیوضات نماز جماعت گفت: اقامه نماز بصورت جماعت سعادت دنیوی و اخروی فرد را تضمین می کند و هرچه هر فرد مسلمانی در زندگی حاصل کند نتیجه نماز و توجه به این فریضه الهی است.

وی با اشاره به جایگاه سازمان مدیریت و برنامه ریزی تأکید کرد: در ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی میزان اهتمام مدیران به نماز مدنظر قرار گیرد. لازم به ذکر است در پایان از خدمات حاج آقا مدرسی در زمینه اقامه نماز جماعت و برپایی مناسبت های مذهبی با اهداء لوح تقدیرتجلیل بعمل آمد.