جلسه فرآیند ارزیابی عملکرد اقامه نماز دستگاههای اجرایی استان در سامانه مدیریت جامع عملکرد «سجاده» روز پنجشنبه مورخ ۳۰/ ۱۳۹۸/۳ از ساعت ۹ لغایت ۱۰ صبح با حضور نمایندگان: امام جمعه مرکز استان، استاندار، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دو نفر به نمایندگی از دبیران دستگاه های اجرایی و مدیر و کارشناس نظارت و ارزیابی ستاد اقامه نماز استان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز استان مرکزی؛ در این جلسه نحوه ارزیابی فعالیتهای انجام شده توسط ستاد اقامه نماز دستگاه ها که در سامانه سجاده بارگذاری نموده اند تشریح گردید.

هر ساله عملکرد دستگاه های اجرایی در طول یک سال توسط هیأت ارزیابی ستاد اقامه نماز استان مورد ارزیابی قرار گرفته و در پایان فرآیند ارزیابی از دستگاه هایی که حائز رتبه برتر شده اند تقدیر بعمل می آید.