مدیر ستاد اقامه نماز خراسان رضوی، در نشست دانش آموزان شهرستان گرمساربا موضوع نماز ایراد سخنرانی نمود.  

به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز استان خراسان رضوی؛ مدیر ستاد اقامه نماز استان در نشست دانش آموزان شهرستان گرمسار در مجتمع نیایش مشهد الرضا یاد آور شد: امروزه برای هر کاری ابزار سنجش و کنترل تهیه شده و ما هم باید برای بندگی خدا و کارهای عبادی خود با نگاه به قرآن و سخنان معصومین معیار و سنجشی داشته باشیم تا عبادت ما مقبول گردد. آنجا که قرآن می فرماید نماز باز دارنده از گناه است بازدارندگی ملاک اعمال عبادی ما باید باشد. به عبارت دیگر باید نماز و عبادات ما را بنده خدا نماید وجود و شخصیت ما ارزش افزوده یابد نه به بردگی بکشاند و ارزش های داشته را هم از دست بدهیم. نکته دیگر آن که عبادت و نماز اگر بصورت جماعت و در مسجد باشد ارزش و کارایی بیشتری خواهد داشت.

در پایان در این نشست از افراد برگزیده قرآنی تقدیر به عمل آمد.