نماز آئینه ی عشق خدایی است
که سر فصل کتاب آشنایی است

دلا تک بیت شعر جان نماز است
ستون خیمه ایمان نماز است

بخوان با صدق، «اللّه الصّمد» را
ز «بِسم اللّه» تا، «کُفواً اَحد» را

که سرمست از میِ توحید گردی
اگر چون ذره ای، خورشید گردی

در لطف خدا همواره باز است
ولی اذن دخول آن نماز است