ای فخر مسلمانی آزاده سلیمانی

  هم پیرو پیغمبر هم تابع قرآنی

***

شیطان بزرگ اینک در وحشت و با دهشت

باید بچشد جامی از زهر پشیمانی

***

بودی چه صمیمانه با رهبر فرزانه

آسان نرود از دل آن طلعت ربانی

***

فرمانده بیگانه چون سنگ بیابان است

تو گوهر در دانه چون لعل بدخشانی

***

در نزد فرودستان مانند نسیمی خوش

در پیش تبهکاران چون آتش سوزانی

***

دشمن شود آشفته، سرگشته و درمانده

هرگز نرسد پایان این قصه به آسانی

***

در این شب ظلمانی جغدان همه میدانند

تو صبح دل انگیزی، خورشید درخشانی

***

ماوای سلیمانی در بزم شهیدان  است

بنهاده لوا رهبر بر شانه قاآنی

***

آزادی قدس آری برنامه یاران است

رو سوی درک دارد آن دولت سفیانی

***

سردار خردپیشه، سرچشمه  اندیشه

با نور خداوندی روشنگر یارانی

***

این داغ نمی گردد بیرون ز دل مردم

آنگونه که میماند در سینه زرهانی

دکتر سید احمد زرهانی