به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز کشور، شعر استعانت از نماز اثر دکتر سید احمد زرهانی قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور منتشر شد

متن اشعار به شرح ذیل می باشد:

خداوندا رئوف و مهربانی
پناه بی پناهان جهانی

جهان آکنده از ویروس مرگ است
طنین افکن کنون ناقوس مرگ است

به شرق و غرب عالم کشوری نیست
که از این فتنه و جرثومه عاریست

همه در خانه تنها‌ می نشینند
ز همدیگر جدایی می گزینند

بنی آدم اسیر رنج و افسوس
زجولان دادن این تازه ویروس

به هر جا پا گذاری در کمین است

شبح آسا روان روی زمین است

پزشکان و پرستاران به پیکار
علیه این شگفتی ساز قهار

ولیکن بی محابا می ستیزد
که خون بی گناهان را بریزد

چو عفریتی جهان را می نوردد
کران تا بی کران را می نوردد

نه چین ایمن ازین آتشفشان است
نه آمریکا ز دودش در امان است

در آتش آسیا را می نشاند
اروپا را به کامش می کشاند

اگر چه گوشه خانه نشستن
بود رسم نجات و راه رستن

ولی آنان که نورانی سرشتند
به حکمت این حقیقت را نوشتند

مسلمانان عبادت چاره ساز است
زمان استعانت از نماز است

نسیم استعینوا تا وزان است
چه جای واهمه از این خزان است

گره را می گشاید چاره سازی
که می داند ره بنده نوازی

ز پیکر خلعت دنیا در آرید
به روی خاک خواری سر گذارید

سحر از خواب چندین ساله خیزید
سرشکی لاله گون از دیده ریزید

سر سجاده با زاری نشینید
به چشم دل حقایق را ببینید

بسنجید آنچه را دیرینه کردید
دل خود را کدر از کینه کردید

به اشک توبه و آه ندامت
بخواهید از خدا راه سلامت

چو بیند بندگان بی قیل و قالند
شکسته دل به حال ابتهالند

ترحم می‌کند در می گشاید
ز هستی این خطر را می زداید

خداوندا به حق خسرو طوس
رهان مارا ازین ویروس منحوس

 

سید احمد زرهانی
۴ فروردین ۱۳۹۹