تصویر زیبا از اقامه نماز کادر درمانی که این روزها در خط مقدم مبارزه با کرونا هستند.