December 08,2019 | ۱۳۹۸/۰۹/۱۷

نقاشی های نمازی

خداوند در سوره طه ایه 132می فرماید :ای پیامبرخانواده ات را به نماز فرمان ده وبرآن شکیبائی ورز..